بایگانی دسته: اخبار اجتماعی

سهم مجرد و متاهل‌های ایرانی‌ در شبکه‌های اجتماعی

سهم مجرد و متاهل‌های ایرانی‌ در شبکه‌های اجتماعی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم، در آذر ماه سال گذشته، طرح نظرسنجی با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه‌های اجتماعی» را در سطح ملی اجرا کرده و نتایج آن را اعلام کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد بالای ۱۸ سال در خانوارهای معمولی ساکن در ۳۱ استان ایران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطای نسبی، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است. سنجش میزان عضویت و عدم عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مجازی غیرایرانی حاکی از آن است که بیش از نیمی از افراد عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نیستند. بر اساس این نظرسنجی، بررسی میزان عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مجازی نشان می‌دهد که ۴۶.۸ درصد پاسخگویان عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نبوده‌اند، در حالی که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند.   بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت نیز نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. بر اساس این آمار، ۵۰.۸ درصد از اعضای شبکه‌های اجتماعی را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین وضعیت تاهل اعضای شبکه‌های اجتماعی‌ حاکی از این است که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. متاهل‌ها سهمی ۶۲.۷ درصدی در شبکه‌های اجتماعی دارند و مجردها ۲۷.۴ درصد از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بین سن و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوری‌که با افزاش سن، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. بر اساس این نظرسنجی، ۳۴.۳ درصد از اعضای شبکه‌های اجتماعی سنی بین ۱۸ تا ۲۹، ۴۱.۸ درصد سنی بین ۳۰ تا ۴۹ دارند و ۲۳.۹ درصد نیز ۵۰ ساله و بالاتر هستند. مقایسه تحصیلات افراد و تاثیر آن بر عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادی که دارای تحصیلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. همچنین بررسی وضعیت فعالیت اعضای شبکه‌های مجازی، افراد خانه‌دار را در صدر اعضای شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. بیشترین سهم این بخش با ۲۸.۲ درصد متعلق به زنان خانه‌دار و کمترین بخش متعلق به کارگران و سربازها است.

سهم مجرد و متاهل‌های ایرانی‌ در شبکه‌های اجتماعی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم، در آذر ماه سال گذشته، طرح نظرسنجی با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه‌های اجتماعی» را در سطح ملی اجرا کرده و نتایج آن را اعلام کرده است. جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد بالای ۱۸ سال در خانوارهای معمولی ساکن در ۳۱ استان ایران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطای نسبی، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است. سنجش میزان عضویت و عدم عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مجازی غیرایرانی حاکی از آن است که بیش از نیمی از افراد عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نیستند. بر اساس این نظرسنجی، بررسی میزان عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مجازی نشان می‌دهد که ۴۶.۸ درصد پاسخگویان عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نبوده‌اند، در حالی که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند.   بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت نیز نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. بر اساس این آمار، ۵۰.۸ درصد از اعضای شبکه‌های اجتماعی را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین وضعیت تاهل اعضای شبکه‌های اجتماعی‌ حاکی از این است که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. متاهل‌ها سهمی ۶۲.۷ درصدی در شبکه‌های اجتماعی دارند و مجردها ۲۷.۴ درصد از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بین سن و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوری‌که با افزاش سن، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. بر اساس این نظرسنجی، ۳۴.۳ درصد از اعضای شبکه‌های اجتماعی سنی بین ۱۸ تا ۲۹، ۴۱.۸ درصد سنی بین ۳۰ تا ۴۹ دارند و ۲۳.۹ درصد نیز ۵۰ ساله و بالاتر هستند. مقایسه تحصیلات افراد و تاثیر آن بر عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادی که دارای تحصیلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. همچنین بررسی وضعیت فعالیت اعضای شبکه‌های مجازی، افراد خانه‌دار را در صدر اعضای شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. بیشترین سهم این بخش با ۲۸.۲ درصد متعلق به زنان خانه‌دار و کمترین بخش متعلق به کارگران و سربازها است.

سهم مجرد و متاهل‌های ایرانی‌ در شبکه‌های اجتماعی

کیمیا دانلود

کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی

کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی

سید‌ابراهیم بیت‌سیاح *گروه مقالات: اکثر مردم کشور ما کم و بیش با نام بیمه آشنایی داشته و یا از این نهاد قانونی بهره جسته اند. مقصود ما در این یادداشت بیمه‌های بازرگانی بوده که در یک تقسیم‌بندی کلی، در مقابل بیمه‌های تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. نهاد تامین اجتماعی مورد تاکید قانون اساسی در اصل 29 بوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است. این امر در مرحله اول از وظایف قانونی دولت‌ها بوده که شهروندان را تحت پوشش و حمایت قرار داده و اجباری بودن آن نیز ناشی از همین موضوع می‌باشد. لیکن در بیمه‌های بازرگانی، که بر خلاف بیمه تامین اجتماعی، غالباً اختیاری هستند و جنبه قراردادی نیز دارند اشخاص با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، بطور مثال خودروی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل قرار می‌دهند یا منزل خود را در برابر خطرات آتش سوزی و سرقت بیمه می‌کنند و غیره. این پوشش‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه که اصطلاحاً بیمه گر نام داشته و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند ارائه می‌گردد. علیرغم افزایش سطح آگاهی شهروندان و سرعت اطلاع رسانی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و غیره متاسفانه اهمیت بالای بیمه‌های بازرگانی و نقش موثر آنها در زندگی شخصی و شهروندی برای تعداد زیادی از مردم جامعه محرز نشده است. اثبات این مدعا، نیازی به بررسی آمار بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ندارد. با مراجعه به اطرافیان، افراد محله، دوستان، خویشاوندان و. . . به راحتی می‌توان متوجه گردید که چند نفر از آنان برای خودروی خود بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری نموده اند؟ منازل مسکونی یا اماکن کسب و کار کدامیک از افراد مذکور تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته است؟ با توجه به آمار بالای حادثه‌های متفاوت در کشورمان، چند نفر از آنان برای خود بیمه نامه حوادث انفرادی، حوادث خانواده و یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه نموده اند؟ و. . .؟ در حالی که همه آگاه هستند وجود هریک از بیمه نامه‌های مذکور در مواقع خسارت احتمالی، تا چه‌اندازه می‌تواند مفید بوده و جهت جبران خسارت وارده و عدم اعسار یا ورشکستگی شخص کارساز باشد. این کنکاش اجتماعی به خوبی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با این نهاد حمایتی آشنا نبوده و یا به عبارت بهتر تعاملی در این زمینه ندارند. چه بسا اگر تکلیف قانونی در خصوص اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و ضمانت اجرای پیش بینی شده وجود نداشت، برخی اشخاص علیرغم اهمیت بالای این بیمه نامه و ارتباط آن با خسارت وارده به مال و جان افراد، همین بیمه نامه را نیز تهیه نمی‌نمودند. همچنین به یقین اگر این تکلیف قانونگذار در مورد سایر بیمه نامه‌های دیگر از جمله بدنه اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، مسئولیت، مهندسی و غیره نیز جاری بود، آمار بیمه نامه‌های مذکور به مراتب بالاتر از آمار موجود می‌شد. متاسفانه حوادث و خطرات مختلف جاده‌ای، ساختمانی، کارگاه‌ها، پزشکی و غیره بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص مسائل ایمنی، آمار بالایی در کشور ما دارند. این حوادث که بطور مستقیم متوجه مال و جان شهروندان زیاندیده می‌باشد و برای مقصران حادثه نیز ایجاد مسئولیت می‌کنند اقتضاء می‌نماید که افراد جامعه اقبال بیشتر و وسیعتری نسبت به بیمه‌های بازرگانی نشان بدهند.  از دیدگاهی دیگر و در حوزه‌های کلان اقتصادی نیز، ضریب نفوذ صنعت بیمه در جامعه بعنوان یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی می‌گردد. این موضوع بر مبنای کمیت و کیفیت فعالیت‌های بیمه‌ای محاسبه و مدنظر قرار گرفته که هر دو دارای اهمیت یکسان و برابر می‌باشند. هر‌اندازه تعداد بیمه نامه‌های صادره در رشته‌های مختلف بیمه‌ای بالاتر (کمیت) و یا آمار تولید حق بیمه بیشتر (کیفیت) باشد، موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در جامعه شده و تبعات مثبت و مطلوبی را پی خواهد داشت. بطور خلاصه می‌توان پیامدها و کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی را بشرح ذیل بیان نمود: 1- کارکرد اقتصادی: همانگونه که در بالا ذکر گردید پویا شدن صنعت بیمه، هم یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و هم یکی از اسباب متعدد آن. امروزه گردش پول در صنایع متفاوت، بنگاه‌های اقتصادی و. . . . بستر اقتصاد فعال و سودمند را فراهم می‌نماید. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حق بیمه‌ای که از بیمه گذران متعدد دریافت و در سطوح کلان اقتصادی تزریق می‌گردد نمونه مهمی از این اقتصاد پویا می‌باشد. از طرف دیگر نیز پرداخت خسارت به زیاندیدگان مشمول این قاعده بوده و پولی که بابت خسارت وارده به اتومبیل، آتش سوزی منزل یا مغازه یا کشتی و. . . پرداخت می‌گردد جهت تعمیر و بازسازی وارد بازار شده و در مسیر چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین بطور خلاصه می‌توان گفت کارکرد اقتصادی بیمه‌های بازرگانی امری ملموس و غیر قابل انکار بوده، که فعالیت صنعت بیمه به نحو مطلوب، اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان را بارور و شکوفا می‌نماید. 2- کارکرد حمایتی: بیمه‌های بازرگانی از منظر حقوقی قرارداد تلقی شده و به حکم ماده 2 قانون تجارت تحت عنوان معاملات تجاری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. طبیعی است که معاملات تجاری با انگیزه سودآوری و افزایش سرمایه منعقد شده و چهره اقتصادی اینگونه معاملات نمایان‌تر از سایر موارد می‌باشد. در قرارداد بیمه نیز، طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) نماینده دو نفع متضاد بوده و هر یک در پی پرداخت کمتر و دریافت بیشتر هستند. پس از این شرح مختصر باید این نکته را یادآور گردید، فارغ از دیدگاه حقوقی فوق و از دیدگاهی دیگر که ناشی از مبانی و اصول صنعت بیمه، فرآیند تاریخی پیدایش بیمه و فلسفه آن می‌باشد، برای بیمه‌های بازرگانی می‌توان چهره یا کارکرد حمایتی نیز قائل شد. در ادبیات بیمه‌ای از نهاد بیمه بعنوان انتقال ریسک معنا میشود. بدین منظور که شخص بیمه گذار با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، کلیه خطرات احتمالی مربوط به مورد بیمه را به شرکت بیمه منتقل می‌نماید تا در زمان بروز خسارت، شرکت بیمه گر از عهده جبران خسارت برآید نه شخص بیمه گذار. حق بیمه پرداختی بیمه گذار به شرکت بیمه در مقایسه با اکثر خسارت‌های وارده بسیار ناچیز، محدود و جزئی می‌باشد. بالاخص با توجه به وضع اقتصادی مردم و پس از تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی که منجر به رقابت بیمه گران جهت حضور چشمگیر در بازار بیمه‌ای از طریق کاهش نرخ حق بیمه‌ها شد، این موضوع کاملاً محسوس شده است. بنابراین باید اذعان داشت که چهره حمایتی بیمه نامه‌های بازرگانی غیر قابل انکار بوده، به طوری که اگر در حادثه‌های متفاوت هیچ بیمه نامه‌ای جهت پذیرش ریسک در میان نبود و جبران خسارت وارده باید از محل دارایی مقصر حادثه یا مالک انجام می‌شد، چه تبعات منفی و سهمگینی برای شخص، خانواده وی، خویشان و در نهایت جامعه به وجود می‌آید. بنابراین نباید از چهره حمایتی نهاد بیمه غافل بود و فعالیت‌های بیمه‌ای را صرفاً تجاری و بازرگانی تلقی نمود. 3- کارکرد روانی: مهمترین کارکرد بیمه‌های بازرگانی که اهمیت آن از موارد اول و دوم به مراتب بالاتر می‌باشد کارکرد روانی این بیمه نامه‌ها در بستر جامعه می‌باشد. هنگامی که فرهنگ بیمه بصورت فراگیر و همگانی پذیرفته شده باشد و در میان اقشار مختلف شهروندان اجرایی گردد، در چنین وضعیتی راننده خودرو، مالک منزل، کارفرمای ساختمانی، مسئولین کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، پزشکان، مدیران مدارس و مهدکودکها و مراکز آموزشی، مدیران شرکت‌ها و. . . با خیالی آسوده به زندگی روزمره و اشتغال پرداخته و مطمئن هستند هرگونه حادثه احتمالی توسط بیمه‌های بازرگانی جبران می‌گردد. از طرف مقابل نیز آین آرامش روانی برای کلیه زیاندیدگان وجود خواهد داشت که با وجود پوشش بیمه‌ای هیچگونه جای نگرانی برای جبران هزینه‌های مالی، درمانی و. . وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود شهروندان یک جامعه مدنی با توجه به کارکردها و پیامدهای سه گانه فوق و همگام با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گام‌های موثری در این زمینه بردارند. علاوه بر نفع شخصی، جامعه نیز از این اقدامات بهره مند شده و زمینه توسعه اقتصادی فراهم می‌گردد. از طرف دیگر نیز دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاست گذار کلان اقتصادی کشور در جهت توسعه مطلوب، وظیفه مهمی بر عهده دارد. پس از بسترسازی و پشتیبانی قانونی لازم از سوی دولت، وظیفه‌ترغیب مردم بر دوش شرکت‌های بیمه‌ای و در راس آن بیمه مرکزی بوده تا در فضای رقابتی سالم، مردم بهترین شرایط را برگزینند. * کارشناس ارشد امور بیمه

کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی

سید‌ابراهیم بیت‌سیاح *گروه مقالات: اکثر مردم کشور ما کم و بیش با نام بیمه آشنایی داشته و یا از این نهاد قانونی بهره جسته اند. مقصود ما در این یادداشت بیمه‌های بازرگانی بوده که در یک تقسیم‌بندی کلی، در مقابل بیمه‌های تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. نهاد تامین اجتماعی مورد تاکید قانون اساسی در اصل 29 بوده و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است. این امر در مرحله اول از وظایف قانونی دولت‌ها بوده که شهروندان را تحت پوشش و حمایت قرار داده و اجباری بودن آن نیز ناشی از همین موضوع می‌باشد. لیکن در بیمه‌های بازرگانی، که بر خلاف بیمه تامین اجتماعی، غالباً اختیاری هستند و جنبه قراردادی نیز دارند اشخاص با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، بطور مثال خودروی خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث یا بدنه اتومبیل قرار می‌دهند یا منزل خود را در برابر خطرات آتش سوزی و سرقت بیمه می‌کنند و غیره. این پوشش‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه که اصطلاحاً بیمه گر نام داشته و زیر نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند ارائه می‌گردد. علیرغم افزایش سطح آگاهی شهروندان و سرعت اطلاع رسانی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و غیره متاسفانه اهمیت بالای بیمه‌های بازرگانی و نقش موثر آنها در زندگی شخصی و شهروندی برای تعداد زیادی از مردم جامعه محرز نشده است. اثبات این مدعا، نیازی به بررسی آمار بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط ندارد. با مراجعه به اطرافیان، افراد محله، دوستان، خویشاوندان و. . . به راحتی می‌توان متوجه گردید که چند نفر از آنان برای خودروی خود بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری نموده اند؟ منازل مسکونی یا اماکن کسب و کار کدامیک از افراد مذکور تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار گرفته است؟ با توجه به آمار بالای حادثه‌های متفاوت در کشورمان، چند نفر از آنان برای خود بیمه نامه حوادث انفرادی، حوادث خانواده و یا بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه نموده اند؟ و. . .؟ در حالی که همه آگاه هستند وجود هریک از بیمه نامه‌های مذکور در مواقع خسارت احتمالی، تا چه‌اندازه می‌تواند مفید بوده و جهت جبران خسارت وارده و عدم اعسار یا ورشکستگی شخص کارساز باشد. این کنکاش اجتماعی به خوبی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با این نهاد حمایتی آشنا نبوده و یا به عبارت بهتر تعاملی در این زمینه ندارند. چه بسا اگر تکلیف قانونی در خصوص اجباری بودن بیمه شخص ثالث اتومبیل و ضمانت اجرای پیش بینی شده وجود نداشت، برخی اشخاص علیرغم اهمیت بالای این بیمه نامه و ارتباط آن با خسارت وارده به مال و جان افراد، همین بیمه نامه را نیز تهیه نمی‌نمودند. همچنین به یقین اگر این تکلیف قانونگذار در مورد سایر بیمه نامه‌های دیگر از جمله بدنه اتومبیل، آتش سوزی، حوادث، مسئولیت، مهندسی و غیره نیز جاری بود، آمار بیمه نامه‌های مذکور به مراتب بالاتر از آمار موجود می‌شد. متاسفانه حوادث و خطرات مختلف جاده‌ای، ساختمانی، کارگاه‌ها، پزشکی و غیره بواسطه عدم رعایت استانداردهای جهانی در خصوص مسائل ایمنی، آمار بالایی در کشور ما دارند. این حوادث که بطور مستقیم متوجه مال و جان شهروندان زیاندیده می‌باشد و برای مقصران حادثه نیز ایجاد مسئولیت می‌کنند اقتضاء می‌نماید که افراد جامعه اقبال بیشتر و وسیعتری نسبت به بیمه‌های بازرگانی نشان بدهند.  از دیدگاهی دیگر و در حوزه‌های کلان اقتصادی نیز، ضریب نفوذ صنعت بیمه در جامعه بعنوان یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصادی کشورها تلقی می‌گردد. این موضوع بر مبنای کمیت و کیفیت فعالیت‌های بیمه‌ای محاسبه و مدنظر قرار گرفته که هر دو دارای اهمیت یکسان و برابر می‌باشند. هر‌اندازه تعداد بیمه نامه‌های صادره در رشته‌های مختلف بیمه‌ای بالاتر (کمیت) و یا آمار تولید حق بیمه بیشتر (کیفیت) باشد، موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه در جامعه شده و تبعات مثبت و مطلوبی را پی خواهد داشت. بطور خلاصه می‌توان پیامدها و کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی را بشرح ذیل بیان نمود: 1- کارکرد اقتصادی: همانگونه که در بالا ذکر گردید پویا شدن صنعت بیمه، هم یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصادی کشورها بوده و هم یکی از اسباب متعدد آن. امروزه گردش پول در صنایع متفاوت، بنگاه‌های اقتصادی و. . . . بستر اقتصاد فعال و سودمند را فراهم می‌نماید. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حق بیمه‌ای که از بیمه گذران متعدد دریافت و در سطوح کلان اقتصادی تزریق می‌گردد نمونه مهمی از این اقتصاد پویا می‌باشد. از طرف دیگر نیز پرداخت خسارت به زیاندیدگان مشمول این قاعده بوده و پولی که بابت خسارت وارده به اتومبیل، آتش سوزی منزل یا مغازه یا کشتی و. . . پرداخت می‌گردد جهت تعمیر و بازسازی وارد بازار شده و در مسیر چرخه اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین بطور خلاصه می‌توان گفت کارکرد اقتصادی بیمه‌های بازرگانی امری ملموس و غیر قابل انکار بوده، که فعالیت صنعت بیمه به نحو مطلوب، اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان را بارور و شکوفا می‌نماید. 2- کارکرد حمایتی: بیمه‌های بازرگانی از منظر حقوقی قرارداد تلقی شده و به حکم ماده 2 قانون تجارت تحت عنوان معاملات تجاری مورد مطالعه قرار می‌گیرند. طبیعی است که معاملات تجاری با انگیزه سودآوری و افزایش سرمایه منعقد شده و چهره اقتصادی اینگونه معاملات نمایان‌تر از سایر موارد می‌باشد. در قرارداد بیمه نیز، طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) نماینده دو نفع متضاد بوده و هر یک در پی پرداخت کمتر و دریافت بیشتر هستند. پس از این شرح مختصر باید این نکته را یادآور گردید، فارغ از دیدگاه حقوقی فوق و از دیدگاهی دیگر که ناشی از مبانی و اصول صنعت بیمه، فرآیند تاریخی پیدایش بیمه و فلسفه آن می‌باشد، برای بیمه‌های بازرگانی می‌توان چهره یا کارکرد حمایتی نیز قائل شد. در ادبیات بیمه‌ای از نهاد بیمه بعنوان انتقال ریسک معنا میشود. بدین منظور که شخص بیمه گذار با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه، کلیه خطرات احتمالی مربوط به مورد بیمه را به شرکت بیمه منتقل می‌نماید تا در زمان بروز خسارت، شرکت بیمه گر از عهده جبران خسارت برآید نه شخص بیمه گذار. حق بیمه پرداختی بیمه گذار به شرکت بیمه در مقایسه با اکثر خسارت‌های وارده بسیار ناچیز، محدود و جزئی می‌باشد. بالاخص با توجه به وضع اقتصادی مردم و پس از تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی که منجر به رقابت بیمه گران جهت حضور چشمگیر در بازار بیمه‌ای از طریق کاهش نرخ حق بیمه‌ها شد، این موضوع کاملاً محسوس شده است. بنابراین باید اذعان داشت که چهره حمایتی بیمه نامه‌های بازرگانی غیر قابل انکار بوده، به طوری که اگر در حادثه‌های متفاوت هیچ بیمه نامه‌ای جهت پذیرش ریسک در میان نبود و جبران خسارت وارده باید از محل دارایی مقصر حادثه یا مالک انجام می‌شد، چه تبعات منفی و سهمگینی برای شخص، خانواده وی، خویشان و در نهایت جامعه به وجود می‌آید. بنابراین نباید از چهره حمایتی نهاد بیمه غافل بود و فعالیت‌های بیمه‌ای را صرفاً تجاری و بازرگانی تلقی نمود. 3- کارکرد روانی: مهمترین کارکرد بیمه‌های بازرگانی که اهمیت آن از موارد اول و دوم به مراتب بالاتر می‌باشد کارکرد روانی این بیمه نامه‌ها در بستر جامعه می‌باشد. هنگامی که فرهنگ بیمه بصورت فراگیر و همگانی پذیرفته شده باشد و در میان اقشار مختلف شهروندان اجرایی گردد، در چنین وضعیتی راننده خودرو، مالک منزل، کارفرمای ساختمانی، مسئولین کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، پزشکان، مدیران مدارس و مهدکودکها و مراکز آموزشی، مدیران شرکت‌ها و. . . با خیالی آسوده به زندگی روزمره و اشتغال پرداخته و مطمئن هستند هرگونه حادثه احتمالی توسط بیمه‌های بازرگانی جبران می‌گردد. از طرف مقابل نیز آین آرامش روانی برای کلیه زیاندیدگان وجود خواهد داشت که با وجود پوشش بیمه‌ای هیچگونه جای نگرانی برای جبران هزینه‌های مالی، درمانی و. . وجود ندارد. بنابراین انتظار می‌رود شهروندان یک جامعه مدنی با توجه به کارکردها و پیامدهای سه گانه فوق و همگام با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه گام‌های موثری در این زمینه بردارند. علاوه بر نفع شخصی، جامعه نیز از این اقدامات بهره مند شده و زمینه توسعه اقتصادی فراهم می‌گردد. از طرف دیگر نیز دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی و سیاست گذار کلان اقتصادی کشور در جهت توسعه مطلوب، وظیفه مهمی بر عهده دارد. پس از بسترسازی و پشتیبانی قانونی لازم از سوی دولت، وظیفه‌ترغیب مردم بر دوش شرکت‌های بیمه‌ای و در راس آن بیمه مرکزی بوده تا در فضای رقابتی سالم، مردم بهترین شرایط را برگزینند. * کارشناس ارشد امور بیمه

کارکردهای اجتماعی بیمه‌های بازرگانی

روزنامه قانون

بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از اهداف تروریسم آسیب زدن به بافت اجتماعی منحصر به فرد سوریه است.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از اهداف تروریسم آسیب زدن به بافت اجتماعی منحصر به فرد سوریه است.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

خرید بک لینک رنک 2

عکس های جدید

حملات مهندسی اجتماعی؛ از طعمه‌گذاری تا نفوذ

حملات مهندسی اجتماعی؛ از طعمه‌گذاری تا نفوذ

مهندسی اجتماعی یا social engineering، سوءاستفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن است که به کمک مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، فرد را به فاش کردن اطلاعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد می‌کند. در سیستم مهندسی اجتماعی، مهاجم به جای استفاده از روش‌های معمول و مستقیم نفوذ جمع‌آوری اطلاعات و عبور از دیواره آتش برای دسترسی به سیستم‌های سازمان و پایگاه داده‌های آن، از مسیر انسان‌هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند و با استفاده از تکنیک‌های فریفتن، به جمع‌آوری اطلاعات در راستای دستیابی به خواسته‌های خود اقدام می‌کند. دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی سخت‌تر از دفاع در برابر سایر مخاطرات امنیتی است، زیرا رفتارها و واکنش های افراد بسیار پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است؛ بنابراین برای دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی، به شناسایی محرک‌های روانشناسی متقاعدسازی و سپس تکنیک‌های مورد استفاده در حملات نیاز است. با توجه به اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، بسیاری از حملات مهندسی اجتماعی نیازی به اطلاعات فنی تخصصی ندارند و لازم نیست که یک متخصص رایانه و یک هکر حرفه‌ای به شما حمله کند، بلکه هر یک از افراد جامعه می‌تواند نقش یک مهاجم را ایفا کند، بنابراین باید همیشه نسبت به محیط اطراف آگاه بود. حالت‌های خاص روانی و فریبندگی حملات مهندسی اجتماعی شما را در حالت‌هایی نظیر اضطراب، هیجان، ترس و به صورت کلی حالات خاص روانی قرار می‌دهند تا تمرکز و توان تصمیم‌گیری شما را کاهش دهند، لذا باید از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پرهیز کرد. در اکثر حملات مهندسی اجتماعی پیشنهاداتی به شما ارائه می‌شود که در نگاه اول بسیار پرسود و جذاب به نظر می‌آیند، اما باید بر وسوسه پاسخ‌گویی به این دسته از پیشنهادات غلبه کرد، ‌ زیرا برخی از آنها طعمه‌هایی برای حملات مهندسی اجتماعی هستند. حملات صیادی و هرزنامه در یک حمله صیادی، ابتدا مهاجم طعمه خود را که معمولا پیامی جعلی با ظاهری مشابه پیام های یک نهاد معتبر (نظیر بانک) است، برای تعداد زیادی از کاربران ارسال می‌کند. در گام بعد مهاجم منتظر می ماند؛ به این امید که افراد هدف حمله، فریب خورده و خود را در دام وی گرفتار کنند. حال ممکن است این کار با کلیک بر روی یک پیوند صورت گیرد یا ارسال مشخصات فردی. طعمه‌گذاری طعمه‌گذاری با استفاده از ابزارهای فیزیکی انجام می‌شود. مهاجم وسایلی نظیر لوح فشرده و فلش دیسک که حاوی بدافزار هستند را به عناوین مختلفی نظیر هدایای تبلیغاتی و مطالب مفید و جذاب در اختیار قربانیان قرار می‌دهد. قربانیان، این وسایل را به رایانه‌های خود متصل کرده و با این کار بدافزارهای مهاجم را اجرا می‌کنند. به این ترتیب مسیر دسترسی مهاجم به اطلاعات موجود روی این رایانه‌ها فراهم می‌شود. دستاویزسازی در حملات دستاویزسازی، اولین گام مهاجم، هدف قرار دادن افراد خاص و کسب اطلاعات در مورد آنهاست. گام بعد ارتباط با قربانی است. مهاجم با بازگویی اطلاعاتی که از قربانی به دست آورده، اعتماد وی را جلب کرده و به او تلقین می‌کند که دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. در نهایت اعتماد جلب شده از قربانی سبب می‌شود تا وی اطلاعاتی که در اختیار افراد غریبه قرار نمی‌دهد را به سادگی در اختیار مهاجم بگذارد. اصل مهم آموزش ساده‌ترین و کارآمدترین راهکار برای مقابله با حملات مهندسی اجتماعی، ‌ آموزش افراد و افزایش آگاهی آنهاست. در صورتی که تک‌تک افراد نسبت به محیط خود آگاهی داشته باشند، در لحظات حساس به درستی و بر اساس اصول تصمیم‌گیری کنند و فریب وسوسه‌های مهاجمان را نخورند، دیگر هیچ حمله مهندسی اجتماعی موفقی رخ نمی‌دهد. از آنچه منتشر می‌کنید و داشته‌های خود آگاه باشید مهم‌ترین منبع اطلاعاتی مهاجمان در حملات مهندسی اجتماعی مطالبی است که در مورد افراد در منابعی نظیر اینترنت قرار دارد و به سادگی قابل دسترس است. به ویژه اطلاعاتی که خود فرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. در صورتی که افراد با مطالب شخصی خود آگاهانه رفتار کرده و آنها را در معرض دید عموم قرار ندهند، ‌ امکان استفاده از این اطلاعات در حملات مهندسی اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. نکته مهمی که برای مقابله با حملات مهندسی اجتماعی باید به آن توجه داشت، شناخت اطلاعات ارزشمند و داشته‌های فردی و سازمانی است. در صورتی که هر فرد بداند کدام یک از اطلاعات وی می‌تواند چه ارزشی برای مهاجمان داشته باشد، در زمان ارائه این اطلاعات به دیگران با احتیاط بیشتری عمل کرده و در نتیجه احتمال موفقیت حملات مهندسی اجتماعی کاهش می‌یابد. سیاست‌های امنیتی تعیین کنید یکی از راهکارهای موثر که برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری افراد وجود دارد، ‌ این است که اعضای یک مجموعه همگی از سیاست‌های مشخص و مدونی پیروی کنند. برای مثال، اگر یک سازمان سیاست‌های امنیتی مشخصی را به کارمندان خود ارائه کند، اشتباهات فردی کاهش یافته و کل مجموعه در برابر حملات مهندسی اجتماعی امن‌تر می‌شود.

حملات مهندسی اجتماعی؛ از طعمه‌گذاری تا نفوذ

مهندسی اجتماعی یا social engineering، سوءاستفاده زیرکانه از تمایل طبیعی انسان به اعتماد کردن است که به کمک مجموعه‌ای از تکنیک‌ها، فرد را به فاش کردن اطلاعات یا انجام کارهایی خاص متقاعد می‌کند. در سیستم مهندسی اجتماعی، مهاجم به جای استفاده از روش‌های معمول و مستقیم نفوذ جمع‌آوری اطلاعات و عبور از دیواره آتش برای دسترسی به سیستم‌های سازمان و پایگاه داده‌های آن، از مسیر انسان‌هایی که به این اطلاعات دسترسی دارند و با استفاده از تکنیک‌های فریفتن، به جمع‌آوری اطلاعات در راستای دستیابی به خواسته‌های خود اقدام می‌کند. دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی سخت‌تر از دفاع در برابر سایر مخاطرات امنیتی است، زیرا رفتارها و واکنش های افراد بسیار پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است؛ بنابراین برای دفاع در مقابل حملات مهندسی اجتماعی، به شناسایی محرک‌های روانشناسی متقاعدسازی و سپس تکنیک‌های مورد استفاده در حملات نیاز است. با توجه به اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، بسیاری از حملات مهندسی اجتماعی نیازی به اطلاعات فنی تخصصی ندارند و لازم نیست که یک متخصص رایانه و یک هکر حرفه‌ای به شما حمله کند، بلکه هر یک از افراد جامعه می‌تواند نقش یک مهاجم را ایفا کند، بنابراین باید همیشه نسبت به محیط اطراف آگاه بود. حالت‌های خاص روانی و فریبندگی حملات مهندسی اجتماعی شما را در حالت‌هایی نظیر اضطراب، هیجان، ترس و به صورت کلی حالات خاص روانی قرار می‌دهند تا تمرکز و توان تصمیم‌گیری شما را کاهش دهند، لذا باید از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پرهیز کرد. در اکثر حملات مهندسی اجتماعی پیشنهاداتی به شما ارائه می‌شود که در نگاه اول بسیار پرسود و جذاب به نظر می‌آیند، اما باید بر وسوسه پاسخ‌گویی به این دسته از پیشنهادات غلبه کرد، ‌ زیرا برخی از آنها طعمه‌هایی برای حملات مهندسی اجتماعی هستند. حملات صیادی و هرزنامه در یک حمله صیادی، ابتدا مهاجم طعمه خود را که معمولا پیامی جعلی با ظاهری مشابه پیام های یک نهاد معتبر (نظیر بانک) است، برای تعداد زیادی از کاربران ارسال می‌کند. در گام بعد مهاجم منتظر می ماند؛ به این امید که افراد هدف حمله، فریب خورده و خود را در دام وی گرفتار کنند. حال ممکن است این کار با کلیک بر روی یک پیوند صورت گیرد یا ارسال مشخصات فردی. طعمه‌گذاری طعمه‌گذاری با استفاده از ابزارهای فیزیکی انجام می‌شود. مهاجم وسایلی نظیر لوح فشرده و فلش دیسک که حاوی بدافزار هستند را به عناوین مختلفی نظیر هدایای تبلیغاتی و مطالب مفید و جذاب در اختیار قربانیان قرار می‌دهد. قربانیان، این وسایل را به رایانه‌های خود متصل کرده و با این کار بدافزارهای مهاجم را اجرا می‌کنند. به این ترتیب مسیر دسترسی مهاجم به اطلاعات موجود روی این رایانه‌ها فراهم می‌شود. دستاویزسازی در حملات دستاویزسازی، اولین گام مهاجم، هدف قرار دادن افراد خاص و کسب اطلاعات در مورد آنهاست. گام بعد ارتباط با قربانی است. مهاجم با بازگویی اطلاعاتی که از قربانی به دست آورده، اعتماد وی را جلب کرده و به او تلقین می‌کند که دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. در نهایت اعتماد جلب شده از قربانی سبب می‌شود تا وی اطلاعاتی که در اختیار افراد غریبه قرار نمی‌دهد را به سادگی در اختیار مهاجم بگذارد. اصل مهم آموزش ساده‌ترین و کارآمدترین راهکار برای مقابله با حملات مهندسی اجتماعی، ‌ آموزش افراد و افزایش آگاهی آنهاست. در صورتی که تک‌تک افراد نسبت به محیط خود آگاهی داشته باشند، در لحظات حساس به درستی و بر اساس اصول تصمیم‌گیری کنند و فریب وسوسه‌های مهاجمان را نخورند، دیگر هیچ حمله مهندسی اجتماعی موفقی رخ نمی‌دهد. از آنچه منتشر می‌کنید و داشته‌های خود آگاه باشید مهم‌ترین منبع اطلاعاتی مهاجمان در حملات مهندسی اجتماعی مطالبی است که در مورد افراد در منابعی نظیر اینترنت قرار دارد و به سادگی قابل دسترس است. به ویژه اطلاعاتی که خود فرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. در صورتی که افراد با مطالب شخصی خود آگاهانه رفتار کرده و آنها را در معرض دید عموم قرار ندهند، ‌ امکان استفاده از این اطلاعات در حملات مهندسی اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت. نکته مهمی که برای مقابله با حملات مهندسی اجتماعی باید به آن توجه داشت، شناخت اطلاعات ارزشمند و داشته‌های فردی و سازمانی است. در صورتی که هر فرد بداند کدام یک از اطلاعات وی می‌تواند چه ارزشی برای مهاجمان داشته باشد، در زمان ارائه این اطلاعات به دیگران با احتیاط بیشتری عمل کرده و در نتیجه احتمال موفقیت حملات مهندسی اجتماعی کاهش می‌یابد. سیاست‌های امنیتی تعیین کنید یکی از راهکارهای موثر که برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری افراد وجود دارد، ‌ این است که اعضای یک مجموعه همگی از سیاست‌های مشخص و مدونی پیروی کنند. برای مثال، اگر یک سازمان سیاست‌های امنیتی مشخصی را به کارمندان خود ارائه کند، اشتباهات فردی کاهش یافته و کل مجموعه در برابر حملات مهندسی اجتماعی امن‌تر می‌شود.

حملات مهندسی اجتماعی؛ از طعمه‌گذاری تا نفوذ

خرید بک لینک رنک 3

مد روز

جزئیات حذف دفترچه های تأمین اجتماعی

جزئیات حذف دفترچه های تأمین اجتماعی

محمدعلی همتی در توضیح جزئیات پایلوت کارت هوشمند درمان به جای دفترچه‌های بیمه در تهران اظهار کرد: زیرساخت‌ها برای استفاده کارت هوشمند درمان فراهم شده و این آمادگی را پیدا کرده‌ایم که بتدریج دفترچه های کاغذی را کنار بگذاریم.وی افزود: البته این امر منوط به فراهم شدن شرایطی است که بتوانیم در آن نسخ را نیز به صورت الکترونیک بنویسیم. این طرح در استان یزد از سال گذشته به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج آن موفقیت آمیز بوده است.معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در راستای توسعه تدریجی این طرح، پایلوت کارت هوشمند درمان را از همین هفته در تهران آغاز می‌کنیم، گفت: فعلا و در ابتدای اجرا، تنها درمانگاه آزادی تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌گیرد. وقتی بیمار وارد این مرکز می‌شود، کدملی خود را اعلام می‌کند و موقتا کارتی برای او صادر می‌شود که می‌تواند امور درمانی خود را توسط آن پیگیری کند.همتی افزود: البته اگر فرد دفترچه هم به همراه داشته باشد کارهایش انجام می‌شود. درمانگاه توسط سیستم نرم افزاری به داروخانه و آزمایشگاه همان مرکز متصل است و وقتی به داروخانه برود دارویش آماده است و می‌تواند آن را تحویل بگیرد. وی با بیان اینکه بتدریج این امکان را در تمام مراکز درمانی سراسر کشور فراهم خواهیم کرد گفت: با توسعه این برنامه و استقرار کامل سیستم نرم افزاری درآینده همه مراکز و داروخانه‌های ما به یکدیگر متصل شده و دفترچه های بیمه فعلی حذف خواهند شد.

جزئیات حذف دفترچه های تأمین اجتماعی

محمدعلی همتی در توضیح جزئیات پایلوت کارت هوشمند درمان به جای دفترچه‌های بیمه در تهران اظهار کرد: زیرساخت‌ها برای استفاده کارت هوشمند درمان فراهم شده و این آمادگی را پیدا کرده‌ایم که بتدریج دفترچه های کاغذی را کنار بگذاریم.وی افزود: البته این امر منوط به فراهم شدن شرایطی است که بتوانیم در آن نسخ را نیز به صورت الکترونیک بنویسیم. این طرح در استان یزد از سال گذشته به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج آن موفقیت آمیز بوده است.معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در راستای توسعه تدریجی این طرح، پایلوت کارت هوشمند درمان را از همین هفته در تهران آغاز می‌کنیم، گفت: فعلا و در ابتدای اجرا، تنها درمانگاه آزادی تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌گیرد. وقتی بیمار وارد این مرکز می‌شود، کدملی خود را اعلام می‌کند و موقتا کارتی برای او صادر می‌شود که می‌تواند امور درمانی خود را توسط آن پیگیری کند.همتی افزود: البته اگر فرد دفترچه هم به همراه داشته باشد کارهایش انجام می‌شود. درمانگاه توسط سیستم نرم افزاری به داروخانه و آزمایشگاه همان مرکز متصل است و وقتی به داروخانه برود دارویش آماده است و می‌تواند آن را تحویل بگیرد. وی با بیان اینکه بتدریج این امکان را در تمام مراکز درمانی سراسر کشور فراهم خواهیم کرد گفت: با توسعه این برنامه و استقرار کامل سیستم نرم افزاری درآینده همه مراکز و داروخانه‌های ما به یکدیگر متصل شده و دفترچه های بیمه فعلی حذف خواهند شد.

جزئیات حذف دفترچه های تأمین اجتماعی

خرید بک لینک رنک 6

فیلم سریال آهنگ

زلزله‌ای در بازدید از شبکه‌های اجتماعی

زلزله‌ای در بازدید از شبکه‌های اجتماعی

با توجه به آمارهای وب سایت الکسا که به انتشار و رتبه‌بندی سایت‌های پربازدید می‌پردازد، در ایران شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خارجی مانند اینستاگرام در رتبه ۹، تلگرام ۱۳، یوتیوب ۴۷، فیس‌بوک ۱۳۲ و توییتر ۴۷۲ قرار گرفته‌اند و شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند فیس‌نما در رتبه ۳۴ و کلوب در رتبه ۶۳ قرار دارند.گوگل در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و در ایران هم مانند آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر، در رتبه اول وب‌سایت‌های پربازدید قرار دارد. پس از آن وب‌سایت ورزش ۳ که تولید محتوای آن در ایران صورت می‌گیرد در رتبه دوم است. رتبه سوم وب‌سایت‌ها نیز در ایران به یاهو اختصاص یافته که در جهان در رتبه پنجم است.دیجی‌کالا و بلاگفا در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند و آپارات که درواقع وب‌سایتی ایرانی با محتوایی ویدیومحور مشابه یوتیوب است، در رتبه ششم جای گرفته و البته بخشی از مخاطبانش نیز در آمریکا حضور دارند. همچنین ویکی‌پدیا در ایران در رتبه هفتم و در جهان رتبه ششم را دارد. پارسی‌جو و یوز نیز که موتورهای جست‌وجوی ایرانی هستند به ترتیب رتبه‌های ۲۸۱ و ۹۸۴ را در ایران دارند.از نکات جالب بازدیدها می‌توان به وب‌سایت «پیوندها» اشاره کرد که رتبه ۲۸ را در ایران به خود اختصاص داده است. این وب‌سایت جدا از اینکه ممکن است توسط کاربران اینترنتی به صورت مستقل باز شود، هنگامی بر روی سیستم کاربر پدیدار می‌شود که یکی از سایت‌ها و یا بخش‌های فیلترشده در سایتی توسط کاربری جست‌وجو شود و در صورت جست‌وجوی محتوای فیلترشده، کاربر به صفحه پیوندها هدایت می‌شود، بنابراین پیوندها برای کاربران ایرانی وب‌سایتی نام آشناست که تا به حال حداقل یک بار با آن روبه‌رو شده‌اند.پیوندها که تنها در ایران مخاطب دارد و بنابراین ۹۹.۳ درصد بازدیدکنندگانش ایرانی هستند، شامل بخش‌هایی از جمله: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، ثبت سایت در پایگاه ساماندهی، درخواست معرفی در پیوندها، درخواست فیلتر و رفع فیلتر و پیشنهادات و انتقادات است و رتبه ۲۸ این وب‌سایت در ایران را می‌توان نشانه‌ای از مراجعه بالای کاربران اینترنتی ایران به محتواهای فیلترشده دانست.آمار وب‌سایت‌های پربازدید در کشوری مانند آمریکا بدین صورت است که پس از گوگل که در اغلب کشورها و به طور کلی در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده، فیس بوک، یوتیوب، آمازون، یاهو، ویکی‌پدیا و توییتر در رتبه‌های دوم تا هفتم قرار دارند و اینستاگرام نیز که رتبه ۱۹ جهانی را دارد رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است.همچنین نکته قابل توجه دیگر، تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. این وب‌سایت که در حال حاضر پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان در ایران است و رتبه ۱۳ وب‌سایت‌های پربازدید را دارد، در جهان در رتبه ۴۶۱ جای گرفته. پس از ایران که با بازدید ۴۴ درصدی از تلگرام استفاده‌کننده بی‌رقیب این پیام‌رسان است، روسیه با ۱۰.۴ درصد، ایتالیا با ۴.۸ درصد، اسپانیا با ۳.۷ درصد و برزیل با ۲.۹ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

زلزله‌ای در بازدید از شبکه‌های اجتماعی

با توجه به آمارهای وب سایت الکسا که به انتشار و رتبه‌بندی سایت‌های پربازدید می‌پردازد، در ایران شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خارجی مانند اینستاگرام در رتبه ۹، تلگرام ۱۳، یوتیوب ۴۷، فیس‌بوک ۱۳۲ و توییتر ۴۷۲ قرار گرفته‌اند و شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند فیس‌نما در رتبه ۳۴ و کلوب در رتبه ۶۳ قرار دارند.گوگل در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده و در ایران هم مانند آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر، در رتبه اول وب‌سایت‌های پربازدید قرار دارد. پس از آن وب‌سایت ورزش ۳ که تولید محتوای آن در ایران صورت می‌گیرد در رتبه دوم است. رتبه سوم وب‌سایت‌ها نیز در ایران به یاهو اختصاص یافته که در جهان در رتبه پنجم است.دیجی‌کالا و بلاگفا در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند و آپارات که درواقع وب‌سایتی ایرانی با محتوایی ویدیومحور مشابه یوتیوب است، در رتبه ششم جای گرفته و البته بخشی از مخاطبانش نیز در آمریکا حضور دارند. همچنین ویکی‌پدیا در ایران در رتبه هفتم و در جهان رتبه ششم را دارد. پارسی‌جو و یوز نیز که موتورهای جست‌وجوی ایرانی هستند به ترتیب رتبه‌های ۲۸۱ و ۹۸۴ را در ایران دارند.از نکات جالب بازدیدها می‌توان به وب‌سایت «پیوندها» اشاره کرد که رتبه ۲۸ را در ایران به خود اختصاص داده است. این وب‌سایت جدا از اینکه ممکن است توسط کاربران اینترنتی به صورت مستقل باز شود، هنگامی بر روی سیستم کاربر پدیدار می‌شود که یکی از سایت‌ها و یا بخش‌های فیلترشده در سایتی توسط کاربری جست‌وجو شود و در صورت جست‌وجوی محتوای فیلترشده، کاربر به صفحه پیوندها هدایت می‌شود، بنابراین پیوندها برای کاربران ایرانی وب‌سایتی نام آشناست که تا به حال حداقل یک بار با آن روبه‌رو شده‌اند.پیوندها که تنها در ایران مخاطب دارد و بنابراین ۹۹.۳ درصد بازدیدکنندگانش ایرانی هستند، شامل بخش‌هایی از جمله: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، ثبت سایت در پایگاه ساماندهی، درخواست معرفی در پیوندها، درخواست فیلتر و رفع فیلتر و پیشنهادات و انتقادات است و رتبه ۲۸ این وب‌سایت در ایران را می‌توان نشانه‌ای از مراجعه بالای کاربران اینترنتی ایران به محتواهای فیلترشده دانست.آمار وب‌سایت‌های پربازدید در کشوری مانند آمریکا بدین صورت است که پس از گوگل که در اغلب کشورها و به طور کلی در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده، فیس بوک، یوتیوب، آمازون، یاهو، ویکی‌پدیا و توییتر در رتبه‌های دوم تا هفتم قرار دارند و اینستاگرام نیز که رتبه ۱۹ جهانی را دارد رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است.همچنین نکته قابل توجه دیگر، تفاوت بازدیدهای تلگرام در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. این وب‌سایت که در حال حاضر پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان در ایران است و رتبه ۱۳ وب‌سایت‌های پربازدید را دارد، در جهان در رتبه ۴۶۱ جای گرفته. پس از ایران که با بازدید ۴۴ درصدی از تلگرام استفاده‌کننده بی‌رقیب این پیام‌رسان است، روسیه با ۱۰.۴ درصد، ایتالیا با ۴.۸ درصد، اسپانیا با ۳.۷ درصد و برزیل با ۲.۹ درصد در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

زلزله‌ای در بازدید از شبکه‌های اجتماعی

عکس جدید اینستاگرام

اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین

اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین
عزاداری پرشور شهروندان تهرانی در غروب سالروز شهادت امام علی (ع) این اجتماع بزرگ به یاد شهدای مدافع حرم در میدان امام حسین برگزار شد.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین

عزاداری پرشور شهروندان تهرانی در غروب سالروز شهادت امام علی (ع) این اجتماع بزرگ به یاد شهدای مدافع حرم در میدان امام حسین برگزار شد.
۱۴:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


اجتماع مدافعان حرم در میدان امام حسین

صبحانه

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (250)

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (250)

طرفداری- در این بخش اهم فعالیت ورزشکاران مطرح در شبکه های اجتماعی را گرد هم آورده ایم.

سلفی قهرمانان جام حذفی

پدرِ قهرمان در کنار پسر

محسن مسلمان در کنار داداش های با معرفت

مهرداد میناوند قهرمانی تیم یحیی را تبریک گفت.

مهدی طارمی عکسی از حضورش در برنامه 90 را منتشر کرد.

حمید سوریان: هیچ وقت به خاطر ترس و استرس از تلاش برای رسیدن به هدفت دست نکش.

رضا عنایتی در کنار دوستان

مهدی شریفی اعتقاد دارد که بعضی چیزها واقعا دست خود آدم نیست.

سلفی سرو قامتان

احمد نوراللهی؛ بدون شرح

کریم باقری با انتشار این عکس تولد عقاب را تبریک گفت.

افشین پیروانی هم تولد عابدزاده را تبریک گفت.

علی دایی در جمع اسطور های ایران

خوشحالی ذوبی ها…

طبقه بندی: 
برچسب‌ها: 

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (250)

طرفداری- در این بخش اهم فعالیت ورزشکاران مطرح در شبکه های اجتماعی را گرد هم آورده ایم.

سلفی قهرمانان جام حذفی

(image)

پدرِ قهرمان در کنار پسر

(image)

محسن مسلمان در کنار داداش های با معرفت

(image)

مهرداد میناوند قهرمانی تیم یحیی را تبریک گفت.

(image)

مهدی طارمی عکسی از حضورش در برنامه 90 را منتشر کرد.

(image)

حمید سوریان: هیچ وقت به خاطر ترس و استرس از تلاش برای رسیدن به هدفت دست نکش.

(image)

رضا عنایتی در کنار دوستان

(image)

مهدی شریفی اعتقاد دارد که بعضی چیزها واقعا دست خود آدم نیست.

(image)

سلفی سرو قامتان

(image)

احمد نوراللهی؛ بدون شرح

(image)

کریم باقری با انتشار این عکس تولد عقاب را تبریک گفت.

(image)

افشین پیروانی هم تولد عابدزاده را تبریک گفت.

(image)

علی دایی در جمع اسطور های ایران

(image)

خوشحالی ذوبی ها…

(image) (image)

طبقه بندی: 
برچسب‌ها: 

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (250)

موزیک سرا

پیامدهای نامطلوب افسردگی سیاسی بر اجتماع

پیامدهای نامطلوب افسردگی سیاسی بر اجتماع

نوید عبدویسبسیاری از ما اطلاع داریم که بخش مهمی از اینگونه رفتارهای ناپسند علنی و غیر علنی، به دلیل محقق نشدن انتظارات و احساسات انسان‌ها در طول زمان ناشی می‌شود. احساسات سرکوب شده روانی که بازتاب آنها در رفتارمان، اکثراً حتی بدون اراده و ناخود آگاه نمایان خواهد شد و باعث ایجاد بحران و تنش‌های ا جتماعی می‌شود. احساساتی که به دلایل متعدد می‌تواند برانگیخته و سرکوب شده باشند؛ عدم پاسخ به انتظارات ارتباطی، عدم پاسخ به انتظارات معیشتی و. . . و بخصوص عدم پاسخ به انتظارات و احساسات سیاسی! انتظاراتی که ملت و یا بخش‌هایی از آن را می‌تواند در حوزه سیاست بشدت به خود دلبسته کند و در صورت ناتوانی سیستم در تحقق آنها و یا شکاف بین واقعیات و انتظارات برانگیخته شده مردم، به ایجاد بحران‌های عظیم اجتماعی منجر خواهد شد. بحران هایی که به گواه تاریخ، بخصوص پس از جنگ‌ها و انقلاب‌ها ایجاد می‌شوند و ضربه هایی را به ملت وارد خواهند کرد که گاها ده‌ها و یا صدها سال زمان نیاز خواهند داشت تا التیام یابند؛ بخصوص اگر این انقلاب‌ها و جنگ‌ها دارای ایدئولوژی قوی و یا متعلق به اعتقادات مردم بوده باشند تا سطح انتظارات فراتر از یک رویکرد صرفا سیاسی باشد و زمینه‌های دیگر از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و. . . را نیز در بر بگیرد تا ابعاد و میزان یاس را در یک ملت افزایش دهد. خسارت‌هایی که به شکل‌های مختلف در میان رفتار گروه‌های مختلف مردم بروز داده خواهند شد. در این حالت در میان مردم و نخبگان، عده‌ای کاملا از فعالیت‌های سیاسی ناامید شده و همراه با حس بی‌اعتمادی نسبت به حاكميت سیاسی، به اصطلاح کنج عزلت گزیده و برای همیشه به دنبال مشغله زندگی روزمره خود خواهند رفت. عده‌ای همراه با پشیمانی، سعی در جبران اشتباه گذشته خود دارند و کم و بیش تلاش خواهند کرد اوضاع را به شرایط پیش از تغییر بازگردانند و حتی احتمال دارد که با دشمنان سیستم، همراه و هم صدا شوند. عده‌ای هم ناامیدانه، همچنان در سیستم سیاسی فعالیت خواهند کرد. اما نقطه مشترک بین تمام این افراد، داشتن روحیه سرخوردگی و یا گول خوردگی شدیدیست که در تمام عمر آن را با خود یدک خواهند کشید و تبعات این احساس برای جامعه می‌تواند بسیار خطرناک و مغرب باشد: عدم تعادل روانی- رفتارهای پرخاشگرانه، . . . و رفتار کسانی که شاید غیر قابل باور باشد، ولی همواره به تناسب نقش و مسئولیتشان با رفتارشان (حتی به صورت ناخود آگاه) سعی در افزایش حس نارضایتی در جامعه دارند و هیچ گاه اجازه نخواهند داد تا حس رضایت در جامعه حاکم شود و اصطلاحاً بحران زایی کرده تا اندیشه تغییر را همواره در میان مردم زنده نگه دارند. این افرد (نه چندان کم تعداد) در هر نقش و جایگاهی در جامعه می‌توانند حضور داشته باشند؛ از کسانی که می‌توانند تصمیمات کلان برای کشور بگیرند تا کسانی که در مناصب خدماتی اشتغال دارند. این چنین است که به صدمات یاس‌ها و افسردگی‌های سیاسی وارده به یک کشور واقف خواهیم شد. یاس‌هایی که به دلیل بالا بردن انتظارات فراتر از واقعیت، در میان مردم ایجاد می‌شوند. انتظارها و وعده هایی که به وسیله رهبران سیاسی، ساخته و یا دامن زده می‌شوند تا از این وسیله برای حمایت حداکثری توده مردم از خود، در تبلیغات بهره‌مند شوند و با اصالت دادن افراط‌گونه به روند‌های سیاسی در حل تمام مشکلات مردم، به سود خود استفاده کنند. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما، به کرات افسردگی‌های سیاسی را در دوره‌های گوناگون تجربه کرده‌ایم. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، به تدریج یاس و نوميدي‌هایی برای بسياري از گروه های سياسي و اجتماعي ایجاد گردید که پیش از انقلاب، تلاش‌های فراوانی را برای اصلاح و يا تغییر حکومت انجام داده بودند و طبیعتاً از نتیجه کار به هیچ عنوان رضایت نداشتند. یاس سیاسی دیگری پس از جنگ تحمیلی برای رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس حاصل آمد، کسانی که با حس آرمان‌گرایی پا به عرصه جهاد گذاشته بودند که نه به عمده اهداف نظامی خود، فائق آمدند، نه پس از بازگشتشان به انتظارات احتماعی، سیاسی و. . . آنها جامه عمل پوشیده شد. فیلم آژانش شیشه‌ای نمونه خوبی از نمایش این یاس بود تا جاییکه این افراد می‌توانستند تا آستانه خلق جنایت هم پیش روند. سومین یاس سیاسی ایجاد شده، پس از دوران سازندگی و یاس از آبادی و سازندگی کشور در اولین دوران با ثبات پی از پیروزی انقلاب (بخصوص در شهرهای جنگ زده) بود. چهارمین یاس سیاسی پس از دوره اصلاحات حاصل آمد و عده‌ای که با روی کار آمدن دولت وقت، امید بسته بودند تا با استفاده از فرایند‌های قانونی بتوانند اصلاحات بسیاری را در نظام ایجاد کنند… پنجمین دوره یاس سیاسی در دوران و پس از دوران دولت نهم و دهم ایجاد شد و برای سه گروه عمده از مردم؛ گروه اول که به دلایل اقتصادی از دولت وقت حمایت کرده بودند برای اجرای عدالت و حل مشکلات اقتصادی مردم بی‌بضاعت، احساس سرخوردگی کردند. گروه دوم کسانی بودند که به دلیل جناح سیاسی مشترک، از آن دولت حمایت کردند، ولی دولت با اشتباه هایی که مرتکب شد، ایجاد حس سرخوردگی را در میانشان رقم زد و گروه سوم متعلق به معترضین انتخابات سال 88 بود، کسانی که عقیده داشتند نظام امین رای آنها نبوده است و…آخرين سرخوردگي و موج ياس و نوميدي، مي‌تواند در دوره همين دولتي باشد كه با شعار «تدبير و اميد» بر سر كار آمده، بر جامعه ايران فائق آيد كه متاسفانه اثراتش اوليه‌اش را مشاهده مي‌كنيم، خصوص پس از برگزاري انتخابات اسفندماه گذشته كه مردم تغيير را مطالبه كردند اما ظاهرا و مطابق خواست اقليت سياسي!، قرار است درب‌ها بر همان پاشنه سابق بچرخند! كه در اينصورت، عملا همه «اميد»هاي يك ملت پس از چند دهه، بار ديگر رنگ خواهد باخت. امري كه البته مدنظر و ايده‌آل همان تفكر و منش اقليت سياسي است تا شايد عملا به خواب و خيال خود براي «كره شمالي»كردن كامل نظام سياسي ايران نائل آيند؛ كه البته و به ياري خداوند و عزم و اراده ملت بزرگ ايران چنين خوابي براي آنها تعبير نخواهد شد!البته میزان تاثیر گذاری ناکامی‌های سیاسی در هر ملت، به متغیرهای گوناگونی از جمله مقاومت آن ملت، روحیه امید و سازندگی و. . . هم وابسته می‌باشد که می‌توان با اقداماتی نظیر کمک گرفتن از روش‌های که به تخلیه احساسات کمک می‌کند و یا آشنا کردن مردم با واقعیات، نه شعارها و. . . از میزان اثرات زیان بار آن برای جامعه کاست.

پیامدهای نامطلوب افسردگی سیاسی بر اجتماع

نوید عبدویسبسیاری از ما اطلاع داریم که بخش مهمی از اینگونه رفتارهای ناپسند علنی و غیر علنی، به دلیل محقق نشدن انتظارات و احساسات انسان‌ها در طول زمان ناشی می‌شود. احساسات سرکوب شده روانی که بازتاب آنها در رفتارمان، اکثراً حتی بدون اراده و ناخود آگاه نمایان خواهد شد و باعث ایجاد بحران و تنش‌های ا جتماعی می‌شود. احساساتی که به دلایل متعدد می‌تواند برانگیخته و سرکوب شده باشند؛ عدم پاسخ به انتظارات ارتباطی، عدم پاسخ به انتظارات معیشتی و. . . و بخصوص عدم پاسخ به انتظارات و احساسات سیاسی! انتظاراتی که ملت و یا بخش‌هایی از آن را می‌تواند در حوزه سیاست بشدت به خود دلبسته کند و در صورت ناتوانی سیستم در تحقق آنها و یا شکاف بین واقعیات و انتظارات برانگیخته شده مردم، به ایجاد بحران‌های عظیم اجتماعی منجر خواهد شد. بحران هایی که به گواه تاریخ، بخصوص پس از جنگ‌ها و انقلاب‌ها ایجاد می‌شوند و ضربه هایی را به ملت وارد خواهند کرد که گاها ده‌ها و یا صدها سال زمان نیاز خواهند داشت تا التیام یابند؛ بخصوص اگر این انقلاب‌ها و جنگ‌ها دارای ایدئولوژی قوی و یا متعلق به اعتقادات مردم بوده باشند تا سطح انتظارات فراتر از یک رویکرد صرفا سیاسی باشد و زمینه‌های دیگر از جمله اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و. . . را نیز در بر بگیرد تا ابعاد و میزان یاس را در یک ملت افزایش دهد. خسارت‌هایی که به شکل‌های مختلف در میان رفتار گروه‌های مختلف مردم بروز داده خواهند شد. در این حالت در میان مردم و نخبگان، عده‌ای کاملا از فعالیت‌های سیاسی ناامید شده و همراه با حس بی‌اعتمادی نسبت به حاكميت سیاسی، به اصطلاح کنج عزلت گزیده و برای همیشه به دنبال مشغله زندگی روزمره خود خواهند رفت. عده‌ای همراه با پشیمانی، سعی در جبران اشتباه گذشته خود دارند و کم و بیش تلاش خواهند کرد اوضاع را به شرایط پیش از تغییر بازگردانند و حتی احتمال دارد که با دشمنان سیستم، همراه و هم صدا شوند. عده‌ای هم ناامیدانه، همچنان در سیستم سیاسی فعالیت خواهند کرد. اما نقطه مشترک بین تمام این افراد، داشتن روحیه سرخوردگی و یا گول خوردگی شدیدیست که در تمام عمر آن را با خود یدک خواهند کشید و تبعات این احساس برای جامعه می‌تواند بسیار خطرناک و مغرب باشد: عدم تعادل روانی- رفتارهای پرخاشگرانه، . . . و رفتار کسانی که شاید غیر قابل باور باشد، ولی همواره به تناسب نقش و مسئولیتشان با رفتارشان (حتی به صورت ناخود آگاه) سعی در افزایش حس نارضایتی در جامعه دارند و هیچ گاه اجازه نخواهند داد تا حس رضایت در جامعه حاکم شود و اصطلاحاً بحران زایی کرده تا اندیشه تغییر را همواره در میان مردم زنده نگه دارند. این افرد (نه چندان کم تعداد) در هر نقش و جایگاهی در جامعه می‌توانند حضور داشته باشند؛ از کسانی که می‌توانند تصمیمات کلان برای کشور بگیرند تا کسانی که در مناصب خدماتی اشتغال دارند. این چنین است که به صدمات یاس‌ها و افسردگی‌های سیاسی وارده به یک کشور واقف خواهیم شد. یاس‌هایی که به دلیل بالا بردن انتظارات فراتر از واقعیت، در میان مردم ایجاد می‌شوند. انتظارها و وعده هایی که به وسیله رهبران سیاسی، ساخته و یا دامن زده می‌شوند تا از این وسیله برای حمایت حداکثری توده مردم از خود، در تبلیغات بهره‌مند شوند و با اصالت دادن افراط‌گونه به روند‌های سیاسی در حل تمام مشکلات مردم، به سود خود استفاده کنند. متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما، به کرات افسردگی‌های سیاسی را در دوره‌های گوناگون تجربه کرده‌ایم. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، به تدریج یاس و نوميدي‌هایی برای بسياري از گروه های سياسي و اجتماعي ایجاد گردید که پیش از انقلاب، تلاش‌های فراوانی را برای اصلاح و يا تغییر حکومت انجام داده بودند و طبیعتاً از نتیجه کار به هیچ عنوان رضایت نداشتند. یاس سیاسی دیگری پس از جنگ تحمیلی برای رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس حاصل آمد، کسانی که با حس آرمان‌گرایی پا به عرصه جهاد گذاشته بودند که نه به عمده اهداف نظامی خود، فائق آمدند، نه پس از بازگشتشان به انتظارات احتماعی، سیاسی و. . . آنها جامه عمل پوشیده شد. فیلم آژانش شیشه‌ای نمونه خوبی از نمایش این یاس بود تا جاییکه این افراد می‌توانستند تا آستانه خلق جنایت هم پیش روند. سومین یاس سیاسی ایجاد شده، پس از دوران سازندگی و یاس از آبادی و سازندگی کشور در اولین دوران با ثبات پی از پیروزی انقلاب (بخصوص در شهرهای جنگ زده) بود. چهارمین یاس سیاسی پس از دوره اصلاحات حاصل آمد و عده‌ای که با روی کار آمدن دولت وقت، امید بسته بودند تا با استفاده از فرایند‌های قانونی بتوانند اصلاحات بسیاری را در نظام ایجاد کنند… پنجمین دوره یاس سیاسی در دوران و پس از دوران دولت نهم و دهم ایجاد شد و برای سه گروه عمده از مردم؛ گروه اول که به دلایل اقتصادی از دولت وقت حمایت کرده بودند برای اجرای عدالت و حل مشکلات اقتصادی مردم بی‌بضاعت، احساس سرخوردگی کردند. گروه دوم کسانی بودند که به دلیل جناح سیاسی مشترک، از آن دولت حمایت کردند، ولی دولت با اشتباه هایی که مرتکب شد، ایجاد حس سرخوردگی را در میانشان رقم زد و گروه سوم متعلق به معترضین انتخابات سال 88 بود، کسانی که عقیده داشتند نظام امین رای آنها نبوده است و…آخرين سرخوردگي و موج ياس و نوميدي، مي‌تواند در دوره همين دولتي باشد كه با شعار «تدبير و اميد» بر سر كار آمده، بر جامعه ايران فائق آيد كه متاسفانه اثراتش اوليه‌اش را مشاهده مي‌كنيم، خصوص پس از برگزاري انتخابات اسفندماه گذشته كه مردم تغيير را مطالبه كردند اما ظاهرا و مطابق خواست اقليت سياسي!، قرار است درب‌ها بر همان پاشنه سابق بچرخند! كه در اينصورت، عملا همه «اميد»هاي يك ملت پس از چند دهه، بار ديگر رنگ خواهد باخت. امري كه البته مدنظر و ايده‌آل همان تفكر و منش اقليت سياسي است تا شايد عملا به خواب و خيال خود براي «كره شمالي»كردن كامل نظام سياسي ايران نائل آيند؛ كه البته و به ياري خداوند و عزم و اراده ملت بزرگ ايران چنين خوابي براي آنها تعبير نخواهد شد!البته میزان تاثیر گذاری ناکامی‌های سیاسی در هر ملت، به متغیرهای گوناگونی از جمله مقاومت آن ملت، روحیه امید و سازندگی و. . . هم وابسته می‌باشد که می‌توان با اقداماتی نظیر کمک گرفتن از روش‌های که به تخلیه احساسات کمک می‌کند و یا آشنا کردن مردم با واقعیات، نه شعارها و. . . از میزان اثرات زیان بار آن برای جامعه کاست.

پیامدهای نامطلوب افسردگی سیاسی بر اجتماع

پرس نیوز

گسترش تیم‌های اورژانس اجتماعی در سال جاری

گسترش تیم‌های اورژانس اجتماعی در سال جاری

انوشیروان محسنی‌بندپی در همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی که امروز سه شنبه در مجموعه تلاش برگزار شد، گفت: امروز با واقعیت تلخی مواجه هستیم که روز به روز شاهد رشد مشکلات و آسیب‌های اجتماعی هستیم. با نگاهی به طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، جرایم و سایر مشکلات جامعه و برآورد آمار و ارقام این معضلات طی 10 سال گذشته، شاهد تفاوتی معنادار خواهیم بود.   وی افزود: همه این معضلات و مشکلات دارای علل آشکاری هستند که این علت‌ها در گروه‌های فردی، بین فردی و اجتماعی و محیطی دسته‌بندی می‌شوند. رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: برای رفع حل مشکلات باید به صورت تخصصی عمل کنیم و با مداخله علمی و تخصصی برای حل آنها اقدام کنیم.   محسنی‌بندپی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های روشن، مشخص و مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت اجتماعی و قوانین نداریم. نبود نگاه کلان‌نگر و اقدامات مبتنی بر شواهد باعث شده مشکلات سلامت اجتماعی در کشور عمیق شود و امروز ما را با واقعیت‌های تلخی روبه‌رو ساخته است.   معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان بالاترین سازمان تخصصی در حوزه سلامت اجتماعی کشور براساس بازنگری‌ها و ارزیابی‌هایی که نسبت به مسائل جاری این سازمان داشته توانسته است درخصوص نیازهای آینده نیز پیش‌بینی‌ها و گام‌های موثری را بردارد. بی‌تردید سازمان بهزیستی یک سازمان اقدام‌کننده اجرایی است. بارها اعلام کرده‌ایم که سیاست‌گذاری‌ها به ما محول شود و بعد مطالبه‌گری از ما داشته باشند. بی‌تردید در قبال سیاست‌گذاری‌هایی که خودمان انجام می‌دهیم، پاسخگویی لازم را نیز خواهیم داشت. در برنامه ششم توسعه نیز این مساله را به صورت یک پیشنهاد ارائه داده‌ایم.   محسنی‌بندپی آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری سازمان بهزیستی را یکی دیگر از اقدامات سال 1395 این سازمان خواند و افزود: باید نگاه جدیدی داشته باشیم؛ سازمان بهزیستی با داشتن 22 هزار نیروی متخصص که به عنوان سرمایه‌های ملی کشور و حاکمیت محسوب می‌شود، می‌تواند در امر آسیب‌های اجتماعی به صورت تخصصی و کارشناسی اقدامات موثری را انجام دهد.   وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه باید نگاه‌ها به مسائل اجتماعی به روزآوری شود، افزود: آیا امروز نیاز است که راه‌اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد با مجوزها و ضوابط 30 سال قبل انجام شود؟ بی‌تردید باید در شیوه‌نامه مراکز مراقبتی تجدیدنظر شود. در همین راستا از همه اساتید و صاحبنظران در حوزه اعتیاد دعوت شد و پس از گرفتن مشورت از آنها ضوابط راه‌اندازی و تاسیس این مراکز در قالب دستورالعملی در اسفندماه اعلام شد البته این اقدام مورد اعتراض برخی افراد قرار گرفته و اعتقاد داشتند این وظیفه سازمان بهزیستی نبوده است.   رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: سازمان بهزیستی تخصصی‌ترین دستگاهی است که با مداخلات بهنگام در حوزه اعتیاد و طلاق بسیاری از معضلات را مرتفع می‌کند. باید امروز به ساختار ازدواج بپردازیم. کاری که در سازمان بهزیستی آغاز شده و در مشاوره‌های پیش از ازدواج به صورت علمی و تخصصی این کار را انجام می‌دهیم. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی را افزایش داده‌ایم.   محسنی‌بندپی به گسترش و برنامه‌هایی که منجر به پیشگیری و آسیب‌ها می‌شود اشاره کرد و گفت: امروز اگر در دو استان کشور برای پیشگیری از تولد کودکان معلول مداخله کرده‌ایم و مشاوره‌های ژنتیک را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، قطعا در آینده می‌توانیم از تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور جلوگیری کنیم. وی گسترش و تجهیز خط 1480 را از اولویت‌های کاری سال 95 سازمان بهزیستی خواند و ادامه داد: در حالی که توان این سامانه تنها برای ارائه خدمات به 505 هزار نفر بود، شاهد یک میلیون تماس روزانه با این سامانه بودیم بر همین اساس امکانات را به لحاظ نیروهای انسانی و تجهیزات دو برابر کرده‌ایم تا پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.   رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارتقاء و افزایش توان نیروها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های سازمان بهزیستی در سال 95 گفت: قطعا به دنبال توان افزایش علمی، تخصصی و مدیریتی نیروهای بهزیستی هستیم. این مساله هزینه در بر خواهد داشت و نباید این هزینه را بر دوش همکاران خود بگذاریم. قطعا سازمان بهزیستی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.   محسنی‌بندپی با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای ورود NGOها برای افراد متخصص و علاقه‌مند به همکاری با سازمان بهزیستی افزود: باید با ایجاد شرایط لازم حداکثر بهره‌گیری را از وجود NGOها و افراد علاقه‌مند و متخصص داشته باشیم. رییس سازمان بهزیستی کشور به امضای تفاهم‌نامه‌ها با ثبت احوال و نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: به دنبال اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های منعقد شده هستیم. برای سال 1395، 5 آسیب اجتماعی به عنوان اولویت‌های کاری این سازمان احصاء شده است که نخست اعتیاد به عنوان آسیبی که هم‌افزایی گسترده‌ای در بروز شیوع سایر آسیب‌ها دارد مورد تاکید قرار گرفته است. در گام‌های بعدی نیز طلاق، حاشیه‌نشینی و آموزش مهارت‌های زندگی در دستور کار قرار گرفته است. در سال 95 قطعا گسترش تیم‌های اورژانس نیز به عنوان یکی از اولویت های کاری مدنظر قرار خواهد گرفت.

گسترش تیم‌های اورژانس اجتماعی در سال جاری

انوشیروان محسنی‌بندپی در همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی که امروز سه شنبه در مجموعه تلاش برگزار شد، گفت: امروز با واقعیت تلخی مواجه هستیم که روز به روز شاهد رشد مشکلات و آسیب‌های اجتماعی هستیم. با نگاهی به طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، جرایم و سایر مشکلات جامعه و برآورد آمار و ارقام این معضلات طی 10 سال گذشته، شاهد تفاوتی معنادار خواهیم بود.   وی افزود: همه این معضلات و مشکلات دارای علل آشکاری هستند که این علت‌ها در گروه‌های فردی، بین فردی و اجتماعی و محیطی دسته‌بندی می‌شوند. رییس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: برای رفع حل مشکلات باید به صورت تخصصی عمل کنیم و با مداخله علمی و تخصصی برای حل آنها اقدام کنیم.   محسنی‌بندپی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌های روشن، مشخص و مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت اجتماعی و قوانین نداریم. نبود نگاه کلان‌نگر و اقدامات مبتنی بر شواهد باعث شده مشکلات سلامت اجتماعی در کشور عمیق شود و امروز ما را با واقعیت‌های تلخی روبه‌رو ساخته است.   معاون وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان بالاترین سازمان تخصصی در حوزه سلامت اجتماعی کشور براساس بازنگری‌ها و ارزیابی‌هایی که نسبت به مسائل جاری این سازمان داشته توانسته است درخصوص نیازهای آینده نیز پیش‌بینی‌ها و گام‌های موثری را بردارد. بی‌تردید سازمان بهزیستی یک سازمان اقدام‌کننده اجرایی است. بارها اعلام کرده‌ایم که سیاست‌گذاری‌ها به ما محول شود و بعد مطالبه‌گری از ما داشته باشند. بی‌تردید در قبال سیاست‌گذاری‌هایی که خودمان انجام می‌دهیم، پاسخگویی لازم را نیز خواهیم داشت. در برنامه ششم توسعه نیز این مساله را به صورت یک پیشنهاد ارائه داده‌ایم.   محسنی‌بندپی آسیب‌شناسی برنامه‌های جاری سازمان بهزیستی را یکی دیگر از اقدامات سال 1395 این سازمان خواند و افزود: باید نگاه جدیدی داشته باشیم؛ سازمان بهزیستی با داشتن 22 هزار نیروی متخصص که به عنوان سرمایه‌های ملی کشور و حاکمیت محسوب می‌شود، می‌تواند در امر آسیب‌های اجتماعی به صورت تخصصی و کارشناسی اقدامات موثری را انجام دهد.   وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه باید نگاه‌ها به مسائل اجتماعی به روزآوری شود، افزود: آیا امروز نیاز است که راه‌اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد با مجوزها و ضوابط 30 سال قبل انجام شود؟ بی‌تردید باید در شیوه‌نامه مراکز مراقبتی تجدیدنظر شود. در همین راستا از همه اساتید و صاحبنظران در حوزه اعتیاد دعوت شد و پس از گرفتن مشورت از آنها ضوابط راه‌اندازی و تاسیس این مراکز در قالب دستورالعملی در اسفندماه اعلام شد البته این اقدام مورد اعتراض برخی افراد قرار گرفته و اعتقاد داشتند این وظیفه سازمان بهزیستی نبوده است.   رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: سازمان بهزیستی تخصصی‌ترین دستگاهی است که با مداخلات بهنگام در حوزه اعتیاد و طلاق بسیاری از معضلات را مرتفع می‌کند. باید امروز به ساختار ازدواج بپردازیم. کاری که در سازمان بهزیستی آغاز شده و در مشاوره‌های پیش از ازدواج به صورت علمی و تخصصی این کار را انجام می‌دهیم. همچنین آموزش مهارت‌های زندگی را افزایش داده‌ایم.   محسنی‌بندپی به گسترش و برنامه‌هایی که منجر به پیشگیری و آسیب‌ها می‌شود اشاره کرد و گفت: امروز اگر در دو استان کشور برای پیشگیری از تولد کودکان معلول مداخله کرده‌ایم و مشاوره‌های ژنتیک را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، قطعا در آینده می‌توانیم از تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور جلوگیری کنیم. وی گسترش و تجهیز خط 1480 را از اولویت‌های کاری سال 95 سازمان بهزیستی خواند و ادامه داد: در حالی که توان این سامانه تنها برای ارائه خدمات به 505 هزار نفر بود، شاهد یک میلیون تماس روزانه با این سامانه بودیم بر همین اساس امکانات را به لحاظ نیروهای انسانی و تجهیزات دو برابر کرده‌ایم تا پاسخگوی نیاز شهروندان باشیم.   رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ارتقاء و افزایش توان نیروها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های سازمان بهزیستی در سال 95 گفت: قطعا به دنبال توان افزایش علمی، تخصصی و مدیریتی نیروهای بهزیستی هستیم. این مساله هزینه در بر خواهد داشت و نباید این هزینه را بر دوش همکاران خود بگذاریم. قطعا سازمان بهزیستی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.   محسنی‌بندپی با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای ورود NGOها برای افراد متخصص و علاقه‌مند به همکاری با سازمان بهزیستی افزود: باید با ایجاد شرایط لازم حداکثر بهره‌گیری را از وجود NGOها و افراد علاقه‌مند و متخصص داشته باشیم. رییس سازمان بهزیستی کشور به امضای تفاهم‌نامه‌ها با ثبت احوال و نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: به دنبال اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های منعقد شده هستیم. برای سال 1395، 5 آسیب اجتماعی به عنوان اولویت‌های کاری این سازمان احصاء شده است که نخست اعتیاد به عنوان آسیبی که هم‌افزایی گسترده‌ای در بروز شیوع سایر آسیب‌ها دارد مورد تاکید قرار گرفته است. در گام‌های بعدی نیز طلاق، حاشیه‌نشینی و آموزش مهارت‌های زندگی در دستور کار قرار گرفته است. در سال 95 قطعا گسترش تیم‌های اورژانس نیز به عنوان یکی از اولویت های کاری مدنظر قرار خواهد گرفت.

گسترش تیم‌های اورژانس اجتماعی در سال جاری

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

روزنامه قانون