نقش جهان به لیگ برتر می‌رسد

نقش جهان به لیگ برتر می‌رسد
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور معتقد است 40 تا 50 درصد استادیوم نقش جهان را مجددا بازسازی کردند.

نقش جهان به لیگ برتر می‌رسد

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور معتقد است 40 تا 50 درصد استادیوم نقش جهان را مجددا بازسازی کردند.
نقش جهان به لیگ برتر می‌رسد

کانون نماز