دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟

دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟
علی دایی گفت فردا تیمش بازی بزرگی پیش رو دارد.

دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟

علی دایی گفت فردا تیمش بازی بزرگی پیش رو دارد.
دایی: چرا به آن هایی که روزی صدها میلیون تومان درآمد دارند کاری ندارند؟

ساخت بنر