صعود تاریخی تفتیان به نیمه نهایی دوی 100 متر المپیک + فیلم

صعود تاریخی تفتیان به نیمه نهایی دوی 100 متر المپیک + فیلم
دونده 100 متر ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به نیمه نهایی المپیک رسید.

صعود تاریخی تفتیان به نیمه نهایی دوی 100 متر المپیک + فیلم

دونده 100 متر ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران به نیمه نهایی المپیک رسید.
صعود تاریخی تفتیان به نیمه نهایی دوی 100 متر المپیک + فیلم

عکس های جدید