آن طور که باید از اهالی قلم حمایت نمی‌شود

آن طور که باید از اهالی قلم حمایت نمی‌شود

یکی از دغدغه‌های مهم اهل قلم بی ثباتی است که در کار و زندگی آنها وجود دارد.

آن طور که باید از اهالی قلم حمایت نمی‌شود

یکی از دغدغه‌های مهم اهل قلم بی ثباتی است که در کار و زندگی آنها وجود دارد.

آن طور که باید از اهالی قلم حمایت نمی‌شود

شهر خبر