گزارش‌ تمرین پرسپولیس

گزارش‌ تمرین پرسپولیس
مربی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز این تیم هم غایب بود و حضور نداشت.

گزارش‌ تمرین پرسپولیس

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز این تیم هم غایب بود و حضور نداشت.
گزارش‌ تمرین پرسپولیس

کرمان نیوز